ITA 2566

ปีงบประมาณ 2566

 • MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (อ่าน )
 • MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน )
 • MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย (อ่าน )

 • MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน (อ่าน )
 • MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน (อ่าน )
 • MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (อ่าน )

 • MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ (อ่าน )
 • MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 (อ่าน )

 • MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน (อ่าน )

 • MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 9)
  1. 1.1 รายงานการเรี่ยไร รับผลประโยชน์อื่นใด 2566 (รวม)
  2. 1.1 รายงานการเรี่ยไร รับผลประโยชน์อื่นใด 2566 (รวม)
  3. 1.1 รายงานกรณีการเรี่ยไร รอบ 6 เดือน ปี 2566
 • MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน )
 • MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ (อ่าน )
 • MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) (อ่าน )
 • MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน )

 • MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 (อ่าน )

 • MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน (อ่าน )
 • MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน (อ่าน )

ITA 2566

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง ITA
2023-03-15 20:34:56 15 มี.ค. 2566 1.1 รายงานการเรี่ยไร รับผลประโยชน์อื่นใด 2566 (รวม) MOIT15
2023-03-15 20:20:10 15 มี.ค. 2566 1.1 รายงานกรณีการเรี่ยไร รอบ 6 เดือน ปี 2566 MOIT15
2023-03-15 20:20:10 15 มี.ค. 2566 1.1 รายงานการเรี่ยไร รับผลประโยชน์อื่นใด 2566 (รวม) MOIT15
2022-12-29 17:04:01 29 ธ.ค. 2565 MOIT5 ข้อ2 สขร.1 ธันวาคม 2565 MOIT5
2022-12-29 16:08:59 29 ธ.ค. 2565 MOIT2_18.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (ต.ค.-ธ.ค.2565) MOIT2
2022-12-29 00:36:55 29 ธ.ค. 2565 MOIT2.3 พรบ.มาตรฐานจริยธรรม 2562 (หน้า 6-10) MOIT2
2022-12-28 21:35:45 28 ธ.ค. 2565 MOIT 2.18.3 ผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างตามแผน50000 ปี 2565 MOIT2
2022-12-28 15:55:15 28 ธ.ค. 2565 MOIT2_18.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผน-สสอ-2566 MOIT2
2022-12-28 15:55:07 28 ธ.ค. 2565 MOIT 4 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผลตามแผนจัดซื้อผ่านเว็บไซต์ สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 66 MOIT4
2022-12-28 15:45:47 28 ธ.ค. 2565 MOIT4 1.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผน-สสอ-2566 MOIT4
2022-12-28 15:40:16 28 ธ.ค. 2565 MOIT2 18.3 ผลการใช้จ่าย เงินงบประมาณ ปี 2566_50,000 บาท สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT2
2022-12-28 14:41:51 28 ธ.ค. 2565 MOIT18.2 แผน-การเงิน-พัสดุปี-2566-สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT2
2022-12-28 14:36:15 28 ธ.ค. 2565 MOIT 2.16 รายงานผลเรื่องร้องเรียนทุจริต ประพฤติมิชอบ 2566 MOIT2
2022-12-28 14:33:56 28 ธ.ค. 2565 MOIT 2.16 รายงานผลเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 2566 MOIT2
2022-12-28 13:33:38 28 ธ.ค. 2565 MOIT 2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม_สสอ.2566 MOIT2
2022-12-28 13:30:44 28 ธ.ค. 2565 MOIT 2.1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 MOIT2
2022-12-28 11:40:01 28 ธ.ค. 2565 MOIT4 1.1 บันทึกแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ขอเผยแพร่ MITAS 66 r MOIT4
2022-12-20 13:21:17 20 ธ.ค. 2565 MOIT 2.1.4 อำนาจหน้าที่ของ สสอ.ตามกฎหมาย2566 MOIT2
2022-12-20 11:29:31 20 ธ.ค. 2565 MOIT 2.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน คปสอ.โพธิ์ประทับช้าง ปี66 MOIT2
2022-12-09 13:44:12 9 ธ.ค. 2565 MOIT4 ข้อ 1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งวด 1 พ.ศ.2566 MOIT4
2022-12-01 13:56:48 1 ธ.ค. 2565 MOIT2_1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ 2566 MOIT2
2022-12-01 13:54:09 1 ธ.ค. 2565 MOIT 2.1.6 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 MOIT2
2022-11-30 17:02:38 30 พ.ย. 2565 MOIT5 ข้อ2 สขร.1 พฤศจิกายน 2565 MOIT5
2022-11-10 16:44:56 10 พ.ย. 2565 MOIT4 1.1 บันทึกแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ขอเผยแพร่ MITAS 66 r MOIT4
2022-11-10 16:35:08 10 พ.ย. 2565 MOIT 4 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่วิเคราะห์ผ่านเว็บไซต์ สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT4
2022-11-10 16:33:59 10 พ.ย. 2565 MOIT 4 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่วิเคราะห์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT4
2022-11-10 16:32:02 10 พ.ย. 2565 MOIT 4 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่วิเคราะห์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT4
2022-11-10 16:30:54 10 พ.ย. 2565 MOIT 4 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่วิเคราะห์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT4
2022-11-10 11:21:33 10 พ.ย. 2565 MOIT2.11 แผนเงินงบประมาณ 50,000 บาท 2566 MOIT2
2022-11-07 16:00:03 7 พ.ย. 2565 MOIT4 ข้อ 1.3 แผนเงินพัสดุ สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 MOIT4
2022-11-07 15:49:34 7 พ.ย. 2565 MOIT18.2 แผนเงินพัสดุ สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 MOIT2
2022-11-07 15:47:34 7 พ.ย. 2565 MOIT18.2 แผนเงินบำรุง สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 MOIT2
2022-11-07 13:58:59 7 พ.ย. 2565 MOIT4 ข้อ 1.3 แผนเงินบำรุง สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 MOIT4
2022-11-07 13:55:10 7 พ.ย. 2565 MOIT4 ข้อ 1.3 แผนเงินงบประมาณ 50,000 บาท 2566 MOIT4
2022-11-04 13:32:51 4 พ.ย. 2565 MOIT16 แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566
2022-11-04 13:31:40 4 พ.ย. 2565 MOIT16 แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 (แบบ สธ.เพิ่มเติม)
2022-11-04 13:30:21 4 พ.ย. 2565 MOIT16 แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 (แบบ สธ.เพิ่มเติม)
2022-11-03 17:25:22 3 พ.ย. 2565 MOIT 2_18.1 แบบรายงานวิเคราะห์-สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2565 MOIT2
2022-11-03 15:53:01 3 พ.ย. 2565 MOIT 3.2 รายงานวิเคราะห์-สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2565 MOIT3
2022-11-03 14:03:23 3 พ.ย. 2565 MOIT1 3.1 บันทึกข้อความวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ2565 ขออนุญาตนำเผยแพร่ MITAS 66 MOIT3
2022-11-02 14:05:43 2 พ.ย. 2565 MOIT1 3.1 บันทึกวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ2565 ขอเผยแพร่ MITAS 66 MOIT3
2022-11-02 13:50:28 2 พ.ย. 2565 MOIT 3.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่วิเคราะห์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT3
2022-11-01 13:28:39 1 พ.ย. 2565 MOIT16 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม สสอ.โพธิ์ประทับช้าง
2022-11-01 13:25:03 1 พ.ย. 2565 MOIT16 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม สสอ.โพธิ์ประทับช้าง
2022-10-31 22:07:56 31 ต.ค. 2565 MOIT 4 ข้อ 2 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ Consent form (ทุกกรณี) MOIT4
2022-10-31 21:14:53 31 ต.ค. 2565 MOIT 4 ข้อ 3.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่่ประกาศตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT5
2022-10-31 21:04:21 31 ต.ค. 2565 MOIT 4 ข้อ 3.1 บันทึกแจ้งเวียนประกาศ สป.ตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 MOIT4
2022-10-31 19:02:30 31 ต.ค. 2565 MOIT 4 ข้อ 2 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ Consent form (กรณีเกิน 100,000 บาท) MOIT4
2022-10-31 18:58:02 31 ต.ค. 2565 MOIT 4 ข้อ 2 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ Consent form (ไม่เกิน 100,000 บาท) MOIT4
2022-10-31 17:52:58 31 ต.ค. 2565 MOIT 5 ข้อ 2.1 บันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ขอเผยแพร่ MITAS 66 MOIT5
2022-10-31 17:48:01 31 ต.ค. 2565 MOIT 5 ข้อ 2.1 บันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ขอเผยแพร่ MITAS 66 r MOIT5
2022-10-31 16:50:43 31 ต.ค. 2565 MOIT2_18.4_ประกาศ สป.แนวทางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างแสดงควานบริสุทธิ์ใจ 2560 MOIT2
2022-10-31 16:47:44 31 ต.ค. 2565 MOIT5 ข้อ2 สขร.1 ตุลาคม 2565 MOIT5
2022-10-31 15:51:14 31 ต.ค. 2565 MOIT 5 ข้อ 2.1 บันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ขอเผยแพร่ MITAS 66 r MOIT5
2022-10-31 13:40:40 31 ต.ค. 2565 MOIT 5 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง66 MOIT5
2022-10-31 13:24:59 31 ต.ค. 2565 MOIT 5 ข้อ 2.1 บันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ขอเผยแพร่ MITAS 66 MOIT5
2022-10-31 13:18:00 31 ต.ค. 2565 MOIT 2.15 คู่มือประชาชน อำนวยความสะดวกรับรองผู้พิการ 2566 MOIT2
2022-10-31 13:16:08 31 ต.ค. 2565 MOIT 2.12 คู่มือการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 MOIT2
2022-10-31 13:07:50 31 ต.ค. 2565 MOIT 2.14 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 2566
2022-10-31 13:03:02 31 ต.ค. 2565 MOIT 2.13 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ประพฤติมิชอบ สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 MOIT2
2022-10-31 11:13:36 31 ต.ค. 2565 MOIT 4 ข้อ 3.1 บันทึกแจ้งเวียนประกาศ สป.ตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 MOIT4
2022-10-28 15:25:20 28 ต.ค. 2565 MOIT2.9 อนุมัติแผนปฏิบัติการ คปสอ.โพธิ์ประทับช้าง ปี 2566 MOIT2
2022-10-28 15:18:19 28 ต.ค. 2565 MOIT 2.7 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี MOIT2
2022-10-28 15:10:15 28 ต.ค. 2565 MOIT 2.6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สป. ชุดปัจจุบัน นายวินัย วิริยกิจจา ประธาน MOIT2
2022-10-28 14:59:35 28 ต.ค. 2565 MOIT 2.5 ข้อกำหนดจริยธรรม จนท.สป.2564 MOIT2
2022-10-28 14:56:05 28 ต.ค. 2565 MOIT 2.4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564 MOIT2
2022-10-28 13:46:38 28 ต.ค. 2565 MOIT 2.3 สรุป พรบ.มาตรฐานจริยธรรม 2562 MOIT2
2022-10-28 12:25:12 28 ต.ค. 2565 MOIT2.11 แผนเงินงบประมาณ 50,000 บาท 2566 MOIT2
2022-10-28 12:03:08 28 ต.ค. 2565 MOIT 2.3 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 MOIT2
2022-10-28 01:12:16 28 ต.ค. 2565 MOIT 2.3 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 MOIT2
2022-10-27 15:21:53 27 ต.ค. 2565 MOIT 2.8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 2566 MOIT2
2022-10-27 13:01:33 27 ต.ค. 2565 MOIT 2.1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 2566 MOIT2
2022-10-26 13:29:01 26 ต.ค. 2565 MOIT 2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ2566 MOIT2
2022-10-21 14:14:53 21 ต.ค. 2565 MOIT 2.3 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 MOIT2
2022-10-20 15:35:13 20 ต.ค. 2565 MOIT2.3 พรบ.มาตรฐานจริยธรรม 2562 (หน้า 1-5) MOIT2
2022-10-20 15:07:51 20 ต.ค. 2565 MOIT1 (2.1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ MITAS MOIT1
2022-10-20 14:12:52 20 ต.ค. 2565 MOIT1 (2.3) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 MOIT1
2022-10-20 14:12:52 20 ต.ค. 2565 MOIT1 (2.3) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 MOIT1
2022-10-20 14:12:52 20 ต.ค. 2565 MOIT1 (2.3) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 MOIT1
2022-10-20 13:24:32 20 ต.ค. 2565 MOIT 2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสาธารณสุข2566 MOIT2
2022-10-20 13:16:54 20 ต.ค. 2565 MOIT 2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 2566 MOIT2
2022-10-20 13:03:31 20 ต.ค. 2565 MOIT1 (2.2) รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล MOIT1
2022-10-10 23:59:59 10 ต.ค. 2565 MOIT2 (1.8) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 MOIT2
2022-10-10 16:54:14 10 ต.ค. 2565 MOIT2.(1.2)แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานนโยบาย สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT2
2022-10-10 16:10:59 10 ต.ค. 2565 MOIT4 ข้อ 1.4 คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารปิดหรือปลดประกาศ 2565 MOIT4
2022-10-10 15:42:08 10 ต.ค. 2565 MOIT1 (1.4) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 r MOIT1
2022-10-10 15:34:18 10 ต.ค. 2565 MOIT1 (1.2) ประกาศมาตรการ แนวทาง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 2566 MOIT1
2022-10-10 15:32:30 10 ต.ค. 2565 MOIT1 (1.3) กรอบแนวทางขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 66 MOIT1
2022-10-10 15:23:36 10 ต.ค. 2565 MOIT1 (1.2) คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 2566 MOIT1
2022-10-10 15:21:05 10 ต.ค. 2565 MOIT1 (1.1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ MITAS 66 MOIT1
2022-10-10 15:11:09 10 ต.ค. 2565 MOIT1 (1.4) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 + MOIT2
2022-10-10 01:16:47 10 ต.ค. 2565 MOIT2.17 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT2
2022-10-10 01:13:07 10 ต.ค. 2565 MOIT2.16 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT2
2022-10-10 01:09:45 10 ต.ค. 2565 MOIT2.15 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT2
2022-10-10 01:06:50 10 ต.ค. 2565 MOIT2.14 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT2
2022-10-10 01:04:45 10 ต.ค. 2565 MOIT2.14 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT2
2022-10-10 01:01:58 10 ต.ค. 2565 MOIT2.13 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT2
2022-10-10 00:58:33 10 ต.ค. 2565 MOIT2.12 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT2
2022-10-10 00:55:29 10 ต.ค. 2565 MOIT2.11 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT2
2022-10-10 00:52:33 10 ต.ค. 2565 MOIT2.10 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT2
2022-10-10 00:49:48 10 ต.ค. 2565 MOIT2.9 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT2
2022-10-10 00:46:35 10 ต.ค. 2565 MOIT2.8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT2
2022-10-10 00:42:50 10 ต.ค. 2565 MOIT2.7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT2
2022-10-10 00:39:56 10 ต.ค. 2565 MOIT2.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT2
2022-10-10 00:34:39 10 ต.ค. 2565 MOIT2.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT2
2022-10-10 00:18:21 10 ต.ค. 2565 MOIT2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT2
2022-10-10 00:10:15 10 ต.ค. 2565 MOIT2.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง MOIT2
2022-10-07 12:23:54 7 ต.ค. 2565 MOIT 2.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน 2566 MOIT1