ITA 2567

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT4 ข้อ 1.3 แผนเงินบำรุง สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566


MOIT4 ข้อ 1.3 แผนเงินบำรุง สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566

ปีงบประมาณ 2567 (คู่มือการประเมิน MOPH ITA 2567)

ITA 2567

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง ITA
2024-06-25 22:03:19 25 มิ.ย. 2567 MOIT7 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2024-06-25 22:02:36 25 มิ.ย. 2567 MOIT7 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี MOIT7
2024-06-25 22:01:48 25 มิ.ย. 2567 MOIT7 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี MOIT7
2024-06-25 22:00:42 25 มิ.ย. 2567 MOIT7 1. มีบันทึกข้อความ MOIT7
2024-06-25 21:59:17 25 มิ.ย. 2567 MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2024-06-25 21:58:33 25 มิ.ย. 2567 MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2567 MOIT5
2024-06-25 21:57:27 25 มิ.ย. 2567 MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2567 MOIT5
2024-06-25 21:56:40 25 มิ.ย. 2567 MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2567 MOIT5
2024-06-25 21:55:12 25 มิ.ย. 2567 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2024-03-23 01:43:32 23 มี.ค. 2567 MOIT22 3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน MOIT22
2024-03-23 01:42:46 23 มี.ค. 2567 MOIT22 2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน MOIT22
2024-03-23 01:42:08 23 มี.ค. 2567 MOIT22 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT22
2024-03-23 01:40:22 23 มี.ค. 2567 MOIT21 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT21
2024-03-23 01:39:42 23 มี.ค. 2567 MOIT21 4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT21
2024-03-23 01:39:06 23 มี.ค. 2567 3. มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน MOIT21
2024-03-23 01:38:07 23 มี.ค. 2567 MOIT21 2. มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ) MOIT21
2024-03-23 01:37:12 23 มี.ค. 2567 MOIT21 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 MOIT21
2024-03-23 01:36:03 23 มี.ค. 2567 MOIT20 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2024-03-23 01:35:27 23 มี.ค. 2567 MOIT20 4. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม MOIT20
2024-03-23 01:34:44 23 มี.ค. 2567 MOIT20 3. มีรายงานผลการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) MOIT20
2024-03-23 01:33:56 23 มี.ค. 2567 MOIT20 2. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา MOIT20
2024-03-23 01:32:35 23 มี.ค. 2567 MOIT20 1.2 โครงการและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2024-03-23 01:31:46 23 มี.ค. 2567 MOIT20 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT20
2024-03-23 01:27:22 23 มี.ค. 2567 MOIT19 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT19
2024-03-23 01:26:21 23 มี.ค. 2567 MOIT19 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) ตามตัวอย่างหน้า 110 MOIT19
2024-03-23 01:25:10 23 มี.ค. 2567 MOIT19 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT19
2024-03-23 01:23:38 23 มี.ค. 2567 MOIT17 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2024-03-23 01:22:28 23 มี.ค. 2567 MOIT17 4. มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT17
2024-03-23 01:21:30 23 มี.ค. 2567 MOIT17 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT17
2024-03-23 01:19:36 23 มี.ค. 2567 MOIT17 2. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน MOIT17
2024-03-23 01:18:44 23 มี.ค. 2567 MOIT17 1. มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน MOIT17
2024-03-23 01:17:27 23 มี.ค. 2567 MOIT16 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2024-03-23 01:16:32 23 มี.ค. 2567 MOIT16 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์มที่ 2 MOIT16
2024-03-23 01:15:35 23 มี.ค. 2567 MOIT16 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2024-03-23 01:14:46 23 มี.ค. 2567 MOIT16 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2024-03-23 01:14:03 23 มี.ค. 2567 MOIT16 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน MOIT16
2024-03-23 01:13:21 23 มี.ค. 2567 MOIT16 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน MOIT16
2024-03-23 01:12:06 23 มี.ค. 2567 MOIT15 2.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2024-03-23 01:11:09 23 มี.ค. 2567 MOIT15 2.3 ให้คัดลอก Link ตามข้อ 2.2 วางในระบบ MITAS ด้วย MOIT15
2024-03-23 01:10:09 23 มี.ค. 2567 OIT15 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือฯ MOIT15
2024-03-23 01:09:12 23 มี.ค. 2567 MOIT15 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT15
2024-03-23 01:07:52 23 มี.ค. 2567 MOIT15 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2024-03-23 01:05:45 23 มี.ค. 2567 MOIT15 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน MOIT15
2024-03-23 01:05:04 23 มี.ค. 2567 MOIT15 1.1 มีบันทึกข้อความ MOIT15
2024-03-23 01:03:54 23 มี.ค. 2567 MOIT8 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT8
2024-03-23 01:03:04 23 มี.ค. 2567 MOIT8 4. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม MOIT8
2024-03-23 01:02:15 23 มี.ค. 2567 MOIT8 3. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน MOIT8
2024-03-23 01:00:33 23 มี.ค. 2567 MOIT8 2. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ MOIT8
2024-03-23 00:59:40 23 มี.ค. 2567 MOIT8 1.2 โครงการอบรม MOIT8
2024-03-23 00:58:20 23 มี.ค. 2567 MOIT8 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการอบรม MOIT8
2024-03-22 21:46:38 22 มี.ค. 2567 MOIT18 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT18
2024-03-22 21:46:04 22 มี.ค. 2567 MOIT18 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ 1. ถึงข้อ 2. MOIT18
2024-03-22 21:45:32 22 มี.ค. 2567 MOIT18 2. มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน MOIT18
2024-03-22 21:45:00 22 มี.ค. 2567 MOIT18 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น MOIT18
2024-03-22 21:43:40 22 มี.ค. 2567 MOIT14 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2024-03-22 21:43:04 22 มี.ค. 2567 MOIT14 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT14
2024-03-22 21:42:18 22 มี.ค. 2567 MOIT14 3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ MOIT14
2024-03-22 21:41:34 22 มี.ค. 2567 MOIT14 2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ MOIT14
2024-03-22 21:40:22 22 มี.ค. 2567 MOIT14 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2024-03-22 21:39:29 22 มี.ค. 2567 MOIT13 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2024-03-22 21:38:58 22 มี.ค. 2567 MOIT13 2. มีรายงานการประเมินฯ ของแต่ละหน่วยงาน (ตามตัวอย่างในหน้า 78 และหน้า 79) MOIT13
2024-03-22 21:38:19 22 มี.ค. 2567 MOIT13 1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 MOIT13
2024-03-22 21:37:21 22 มี.ค. 2567 MOIT12 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2024-03-22 21:36:48 22 มี.ค. 2567 MOIT12 4. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT12
2024-03-22 21:35:51 22 มี.ค. 2567 MOIT12 3. มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT12
2024-03-22 21:35:11 22 มี.ค. 2567 MOIT12 2. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2024-03-22 21:34:28 22 มี.ค. 2567 MOIT12 1. มีประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) MOIT12
2024-03-22 21:33:27 22 มี.ค. 2567 MOIT11 7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2024-03-22 21:32:54 22 มี.ค. 2567 MOIT11 6. มีบันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สำหรับข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.) MOIT11
2024-03-22 21:32:20 22 มี.ค. 2567 MOIT11 5. มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT11
2024-03-22 21:31:44 22 มี.ค. 2567 MOIT11 4. มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก MOIT11
2024-03-22 21:30:46 22 มี.ค. 2567 MOIT11 3. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน) MOIT11
2024-03-22 21:30:01 22 มี.ค. 2567 MOIT11 2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ MOIT11
2024-03-22 21:29:10 22 มี.ค. 2567 MOIT11 1.2 โครงการ MOIT11
2024-03-22 21:28:32 22 มี.ค. 2567 MOIT11 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2024-03-22 21:27:36 22 มี.ค. 2567 MOIT10 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2024-03-22 21:27:00 22 มี.ค. 2567 MOIT10 2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT10
2024-03-22 21:26:18 22 มี.ค. 2567 MOIT10 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน MOIT10
2024-03-22 21:25:33 22 มี.ค. 2567 MOIT10 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) MOIT10
2024-03-22 21:19:47 22 มี.ค. 2567 MOIT9 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2024-03-22 21:19:16 22 มี.ค. 2567 MOIT9 3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1. และข้อ 2. MOIT9
2024-03-22 21:18:34 22 มี.ค. 2567 MOIT9 2. มีคู่มือปฏิบัติการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2024-03-22 21:17:55 22 มี.ค. 2567 MOIT9 1. มีคู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2024-03-22 21:16:25 22 มี.ค. 2567 MOIT7 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2024-03-22 21:15:32 22 มี.ค. 2567 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก MOIT7
2024-03-22 21:14:16 22 มี.ค. 2567 MOIT7 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก MOIT7
2024-03-22 21:13:19 22 มี.ค. 2567 MOIT7 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก MOIT7
2024-03-22 21:11:14 22 มี.ค. 2567 MOIT6 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2024-03-22 21:10:10 22 มี.ค. 2567 MOIT6 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แนบตามข้อ 2.1) MOIT6
2024-03-22 21:09:28 22 มี.ค. 2567 MOIT6 2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT6
2024-03-22 21:08:47 22 มี.ค. 2567 MOIT6 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2024-03-22 21:08:11 22 มี.ค. 2567 OIT6 1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (แนบตามข้อ 1.1) MOIT6
2024-03-22 21:07:27 22 มี.ค. 2567 MOIT6 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ที่ใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT6
2024-03-22 21:06:24 22 มี.ค. 2567 MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2024-03-22 21:05:35 22 มี.ค. 2567 MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2567 MOIT5
2024-03-22 21:04:06 22 มี.ค. 2567 MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 MOIT5
2024-03-22 21:03:20 22 มี.ค. 2567 MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2567 MOIT5
2024-03-22 21:02:04 22 มี.ค. 2567 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 มีนาคม 2567 MOIT5
2024-03-22 21:00:37 22 มี.ค. 2567 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 ก.พ. 2567 MOIT5
2024-03-22 20:58:02 22 มี.ค. 2567 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 มกราคม 2567 MOIT5
2024-03-16 06:10:12 16 มี.ค. 2567 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 2/67 MOIT15
2024-01-24 13:28:07 24 ม.ค. 2567 รณรงค์ไข้เลือดออก
2023-12-29 20:46:15 29 ธ.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT 2 1.6าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT2
2023-12-29 18:53:17 29 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-29 14:36:08 29 ธ.ค. 2566 MOIT4 ข้อ 2.1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-29 12:54:24 29 ธ.ค. 2566 MOIT2 18 3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-29 12:29:23 29 ธ.ค. 2566 MOIT 423มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-29 12:12:14 29 ธ.ค. 2566 MOIT4.2.2มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามข้อกำหนด MOIT4
2023-12-29 04:47:15 29 ธ.ค. 2566 4.33. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-12-29 00:12:56 29 ธ.ค. 2566 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-28 22:38:22 28 ธ.ค. 2566 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-12-28 19:03:30 28 ธ.ค. 2566 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2566 MOIT5
2023-12-28 07:11:46 28 ธ.ค. 2566 MOIT4.1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-28 05:46:03 28 ธ.ค. 2566 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT2
2023-12-27 04:39:56 27 ธ.ค. 2566 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (ต้องมีครบทั้ง 4 รายการ) MOIT2
2023-12-22 23:52:06 22 ธ.ค. 2566 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT4
2023-12-08 18:38:13 8 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ1.3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT4
2023-12-08 05:56:52 8 ธ.ค. 2566 MOIT3.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2023-12-07 19:00:37 7 ธ.ค. 2566 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2566 MOIT5
2023-11-17 22:54:19 17 พ.ย. 2566 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT2
2023-11-14 19:28:52 14 พ.ย. 2566 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง MOIT5
2023-11-13 17:00:32 13 พ.ย. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
2023-11-13 16:59:08 13 พ.ย. 2566 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
2023-11-01 18:33:37 1 พ.ย. 2566 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2566 MOIT5
2023-10-23 03:45:59 23 ต.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-10-20 22:27:07 20 ต.ค. 2566 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ MOIT2
2023-10-20 22:11:44 20 ต.ค. 2566 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) MOIT2
2023-10-20 22:05:56 20 ต.ค. 2566 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน) MOIT2
2023-10-20 22:02:13 20 ต.ค. 2566 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-20 21:35:51 20 ต.ค. 2566 MOIT2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและตามภารกิจของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-20 21:30:24 20 ต.ค. 2566 MOIT2 7. ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฎิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ MOIT2
2023-10-20 18:27:43 20 ต.ค. 2566 5.3 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-10-20 17:59:30 20 ต.ค. 2566 MOIT2 1.2 นโยบายของผู้บริหาร MOIT2
2023-10-20 07:04:41 20 ต.ค. 2566 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) MOIT2
2023-10-20 06:59:37 20 ต.ค. 2566 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ MOIT2
2023-10-20 06:20:21 20 ต.ค. 2566 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ MOIT2
2023-10-20 06:06:20 20 ต.ค. 2566 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) MOIT2
2023-10-20 06:04:25 20 ต.ค. 2566 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-20 05:59:32 20 ต.ค. 2566 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2023-10-20 05:57:38 20 ต.ค. 2566 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ MOIT2
2023-10-20 05:55:40 20 ต.ค. 2566 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT2
2023-10-20 05:53:49 20 ต.ค. 2566 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 MOIT2
2023-10-20 05:52:18 20 ต.ค. 2566 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 MOIT2
2023-10-20 05:50:47 20 ต.ค. 2566 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH MOIT2
2023-10-20 05:49:03 20 ต.ค. 2566 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและตามภารกิจของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-20 05:47:28 20 ต.ค. 2566 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน MOIT2
2023-10-20 05:41:05 20 ต.ค. 2566 MOIT3.2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ MOIT3
2023-10-20 05:16:28 20 ต.ค. 2566 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-20 05:16:20 20 ต.ค. 2566 3.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT3
2023-10-20 05:11:03 20 ต.ค. 2566 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน MOIT2
2023-10-20 04:50:09 20 ต.ค. 2566 4.3.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-10-20 04:48:23 20 ต.ค. 2566 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสสอ. MOIT1
2023-10-20 04:16:18 20 ต.ค. 2566 มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง MOIT4
2023-10-20 04:16:11 20 ต.ค. 2566 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเพิ่มเติม MOIT1
2023-10-20 04:09:20 20 ต.ค. 2566 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) MOIT1
2023-10-20 04:09:02 20 ต.ค. 2566 4.3.2มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 MOIT4
2023-10-20 04:03:32 20 ต.ค. 2566 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2023-10-16 23:05:41 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้า MOIT2
2023-10-16 23:02:32 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-16 23:01:23 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT2
2023-10-16 23:00:08 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-10-16 22:57:22 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-10-16 22:56:08 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-10-16 22:54:57 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) MOIT2
2023-10-16 22:53:48 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-16 22:51:36 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2023-10-16 22:50:08 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ MOIT2
2023-10-16 22:49:01 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-16 22:47:49 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) MOIT2
2023-10-16 22:45:54 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน) MOIT2
2023-10-16 20:50:59 16 ต.ค. 2566 MOIT2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและตามภารกิจของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-16 17:39:56 16 ต.ค. 2566 MOIT2.16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-10-13 20:48:20 13 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (ต้องมีครบทั้ง 5 รายการ) MOIT2
2023-10-13 20:44:03 13 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT 2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-13 20:39:44 13 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT 2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง MOIT2
2023-10-13 20:22:07 13 ต.ค. 2566 เผยแพร่MOIT2 12 นโยบายของผู้บริหาร MOIT2
2023-10-13 20:13:01 13 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (ต้องมีครบทั้ง 4 รายการ) MOIT2
2023-10-13 17:45:14 13 ต.ค. 2566 MOIT2 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-10-13 06:52:16 13 ต.ค. 2566 MOIT4.1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ MOIT4
2023-10-12 03:26:22 12 ต.ค. 2566 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2023-10-12 02:57:45 12 ต.ค. 2566 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2023-10-10 22:44:36 10 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-10 22:43:06 10 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 7. ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฎิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ MOIT2
2023-10-10 22:41:46 10 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT2
2023-10-10 22:39:50 10 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 MOIT2
2023-10-10 22:38:34 10 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 MOIT2
2023-10-10 22:32:26 10 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH MOIT2
2023-10-10 05:42:40 10 ต.ค. 2566 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง MOIT2
2023-10-10 03:39:55 10 ต.ค. 2566 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2023-10-09 13:43:06 9 ต.ค. 2566 MOIT4 .1 .1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-10-09 03:02:54 9 ต.ค. 2566 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1. MOIT1
2023-10-09 03:02:54 9 ต.ค. 2566 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพิ่มเติม MOIT1