ข่าวประชาสัมพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ช่วยทันตกรรม รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 28 เม.ย.66


ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ช่วยทันตกรรม รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 28 เม.ย.66

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

Date วันที่ เรื่อง
2023-09-20 04:04:52 20 ก.ย. 2566 MOIT11.5 ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วม 2566 (17 ก.พ.66)
2023-04-28 21:37:59 28 เม.ย. 2566 MOIT 9.2 คู่มือร้องเรียน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566
2023-04-28 21:17:58 28 เม.ย. 2566 MOIT 9.2 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน ประพฤติมิชอบ สสอ. 2566
2023-04-28 13:18:17 28 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ช่วยทันตกรรม รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 28 เม.ย.66
2023-04-19 16:44:04 19 เม.ย. 2566 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ผช.ทันตกรรม รพ.สต.ไผ่ท่าโพ
2023-04-10 14:03:31 10 เม.ย. 2566 หนังสือประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน
2023-03-15 20:34:56 15 มี.ค. 2566 1.1 รายงานการเรี่ยไร รับผลประโยชน์อื่นใด 2566 (รวม)
2023-03-10 17:35:10 10 มี.ค. 2566 MOIT 20.1.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการอบรม ขออนุญาตนำเผยแพร่ MITAS
2023-02-17 14:57:35 17 ก.พ. 2566 MOIT 11.2_11.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม คุณธรรม วินัย ต่อต้านทุจริต 17 ก.พ.66
2023-02-17 02:20:53 17 ก.พ. 2566 MOIT11.2 รายงานการประชุมคุณธรรม วินัยราชการ ต้อต้านทุจริต ทำแผน 17 ก.พ.66
2022-11-04 13:32:51 4 พ.ย. 2565 MOIT16 แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566
2022-11-04 13:31:40 4 พ.ย. 2565 MOIT16 แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 (แบบ สธ.เพิ่มเติม)
2022-11-04 13:30:21 4 พ.ย. 2565 MOIT16 แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 (แบบ สธ.เพิ่มเติม)
2022-11-01 13:28:39 1 พ.ย. 2565 MOIT16 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม สสอ.โพธิ์ประทับช้าง
2022-10-31 13:40:40 31 ต.ค. 2565 MOIT 5 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง66
2022-10-27 17:38:55 27 ต.ค. 2565 MOIT 6.1.1 บันทึกข้อความนโยบายบริหารบุคคล ขออนุญาตนำเผยแพร่ MITAS สสอ.2566
2022-10-27 17:34:10 27 ต.ค. 2565 MOIT 6.1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 แก้ไข
2022-10-27 17:30:26 27 ต.ค. 2565 MOIT 6.1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 แก้ไข
2022-10-10 15:11:09 10 ต.ค. 2565 MOIT1 (1.4) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 +
2022-10-10 01:06:50 10 ต.ค. 2565 MOIT2.14 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.โพธิ์ประทับช้าง
2022-06-20 16:06:53 20 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างเหมาบริการ รพ.สต.ไผ่ท่าโพ
2022-06-13 15:35:04 13 มิ.ย. 2565 หนังสือส่งประกาศการคัดเลือกลูกจ้างเหมาทำความสะอาด รพ.สต.ไผ่ท่าโพ
2021-11-30 13:05:05 30 พ.ย. 2564 MOIT 8.2 บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว และ พกส.ระดับดีเด่น ดีมาก รอบ 2 ปี 2564
2021-11-30 11:41:17 30 พ.ย. 2564 MOIT 8.2 ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อ อ.โพธิ์ประทับช้าง ดีเด่น ดีมาก
2021-11-30 10:39:40 30 พ.ย. 2564 MOIT 8.2 หนังสือประกาศจังหวัดพิจิตร ระดับดีเด่น ดีมาก
2021-11-30 10:36:02 30 พ.ย. 2564 MOIT 8.1 บันทึกข้อความลงนามผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก รอบ 2 ประจำปี 2564 ขอเผยแพร่ MITAS
2021-10-29 14:20:51 29 ต.ค. 2564 MOIT 8.3 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก รอบ 2 ปี 2564 (เม.ย.-ก.ย.64)