ITA 2567

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ


MOIT2 2.6 Infographic คณะกรรมการจริยธรรมฯ สป.สธ. ปีงบฯ 66.png
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ

ปีงบประมาณ 2567 (คู่มือการประเมิน MOPH ITA 2567)

ITA 2567

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง ITA
2024-03-23 01:43:32 23 มี.ค. 2567 MOIT22 3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน MOIT22
2024-03-23 01:42:46 23 มี.ค. 2567 MOIT22 2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน MOIT22
2024-03-23 01:42:08 23 มี.ค. 2567 MOIT22 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT22
2024-03-23 01:40:22 23 มี.ค. 2567 MOIT21 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT21
2024-03-23 01:39:42 23 มี.ค. 2567 MOIT21 4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT21
2024-03-23 01:39:06 23 มี.ค. 2567 3. มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน MOIT21
2024-03-23 01:38:07 23 มี.ค. 2567 MOIT21 2. มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ) MOIT21
2024-03-23 01:37:12 23 มี.ค. 2567 MOIT21 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 MOIT21
2024-03-23 01:36:03 23 มี.ค. 2567 MOIT20 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2024-03-23 01:35:27 23 มี.ค. 2567 MOIT20 4. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม MOIT20
2024-03-23 01:34:44 23 มี.ค. 2567 MOIT20 3. มีรายงานผลการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) MOIT20
2024-03-23 01:33:56 23 มี.ค. 2567 MOIT20 2. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา MOIT20
2024-03-23 01:32:35 23 มี.ค. 2567 MOIT20 1.2 โครงการและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2024-03-23 01:31:46 23 มี.ค. 2567 MOIT20 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT20
2024-03-23 01:27:22 23 มี.ค. 2567 MOIT19 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT19
2024-03-23 01:26:21 23 มี.ค. 2567 MOIT19 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) ตามตัวอย่างหน้า 110 MOIT19
2024-03-23 01:25:10 23 มี.ค. 2567 MOIT19 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT19
2024-03-23 01:23:38 23 มี.ค. 2567 MOIT17 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2024-03-23 01:22:28 23 มี.ค. 2567 MOIT17 4. มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT17
2024-03-23 01:21:30 23 มี.ค. 2567 MOIT17 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT17
2024-03-23 01:19:36 23 มี.ค. 2567 MOIT17 2. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน MOIT17
2024-03-23 01:18:44 23 มี.ค. 2567 MOIT17 1. มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน MOIT17
2024-03-23 01:17:27 23 มี.ค. 2567 MOIT16 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2024-03-23 01:16:32 23 มี.ค. 2567 MOIT16 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์มที่ 2 MOIT16
2024-03-23 01:15:35 23 มี.ค. 2567 MOIT16 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2024-03-23 01:14:46 23 มี.ค. 2567 MOIT16 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2024-03-23 01:14:03 23 มี.ค. 2567 MOIT16 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน MOIT16
2024-03-23 01:13:21 23 มี.ค. 2567 MOIT16 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน MOIT16
2024-03-23 01:12:06 23 มี.ค. 2567 MOIT15 2.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2024-03-23 01:11:09 23 มี.ค. 2567 MOIT15 2.3 ให้คัดลอก Link ตามข้อ 2.2 วางในระบบ MITAS ด้วย MOIT15
2024-03-23 01:10:09 23 มี.ค. 2567 OIT15 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือฯ MOIT15
2024-03-23 01:09:12 23 มี.ค. 2567 MOIT15 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT15
2024-03-23 01:07:52 23 มี.ค. 2567 MOIT15 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2024-03-23 01:05:45 23 มี.ค. 2567 MOIT15 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน MOIT15
2024-03-23 01:05:04 23 มี.ค. 2567 MOIT15 1.1 มีบันทึกข้อความ MOIT15
2024-03-23 01:03:54 23 มี.ค. 2567 MOIT8 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT8
2024-03-23 01:03:04 23 มี.ค. 2567 MOIT8 4. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม MOIT8
2024-03-23 01:02:15 23 มี.ค. 2567 MOIT8 3. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน MOIT8
2024-03-23 01:00:33 23 มี.ค. 2567 MOIT8 2. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ MOIT8
2024-03-23 00:59:40 23 มี.ค. 2567 MOIT8 1.2 โครงการอบรม MOIT8
2024-03-23 00:58:20 23 มี.ค. 2567 MOIT8 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการอบรม MOIT8
2024-03-22 21:46:38 22 มี.ค. 2567 MOIT18 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT18
2024-03-22 21:46:04 22 มี.ค. 2567 MOIT18 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ 1. ถึงข้อ 2. MOIT18
2024-03-22 21:45:32 22 มี.ค. 2567 MOIT18 2. มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน MOIT18
2024-03-22 21:45:00 22 มี.ค. 2567 MOIT18 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น MOIT18
2024-03-22 21:43:40 22 มี.ค. 2567 MOIT14 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2024-03-22 21:43:04 22 มี.ค. 2567 MOIT14 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT14
2024-03-22 21:42:18 22 มี.ค. 2567 MOIT14 3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ MOIT14
2024-03-22 21:41:34 22 มี.ค. 2567 MOIT14 2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ MOIT14
2024-03-22 21:40:22 22 มี.ค. 2567 MOIT14 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2024-03-22 21:39:29 22 มี.ค. 2567 MOIT13 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2024-03-22 21:38:58 22 มี.ค. 2567 MOIT13 2. มีรายงานการประเมินฯ ของแต่ละหน่วยงาน (ตามตัวอย่างในหน้า 78 และหน้า 79) MOIT13
2024-03-22 21:38:19 22 มี.ค. 2567 MOIT13 1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 MOIT13
2024-03-22 21:37:21 22 มี.ค. 2567 MOIT12 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2024-03-22 21:36:48 22 มี.ค. 2567 MOIT12 4. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT12
2024-03-22 21:35:51 22 มี.ค. 2567 MOIT12 3. มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT12
2024-03-22 21:35:11 22 มี.ค. 2567 MOIT12 2. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2024-03-22 21:34:28 22 มี.ค. 2567 MOIT12 1. มีประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) MOIT12
2024-03-22 21:33:27 22 มี.ค. 2567 MOIT11 7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2024-03-22 21:32:54 22 มี.ค. 2567 MOIT11 6. มีบันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สำหรับข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.) MOIT11
2024-03-22 21:32:20 22 มี.ค. 2567 MOIT11 5. มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT11
2024-03-22 21:31:44 22 มี.ค. 2567 MOIT11 4. มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก MOIT11
2024-03-22 21:30:46 22 มี.ค. 2567 MOIT11 3. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน) MOIT11
2024-03-22 21:30:01 22 มี.ค. 2567 MOIT11 2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ MOIT11
2024-03-22 21:29:10 22 มี.ค. 2567 MOIT11 1.2 โครงการ MOIT11
2024-03-22 21:28:32 22 มี.ค. 2567 MOIT11 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2024-03-22 21:27:36 22 มี.ค. 2567 MOIT10 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2024-03-22 21:27:00 22 มี.ค. 2567 MOIT10 2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT10
2024-03-22 21:26:18 22 มี.ค. 2567 MOIT10 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน MOIT10
2024-03-22 21:25:33 22 มี.ค. 2567 MOIT10 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) MOIT10
2024-03-22 21:19:47 22 มี.ค. 2567 MOIT9 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2024-03-22 21:19:16 22 มี.ค. 2567 MOIT9 3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1. และข้อ 2. MOIT9
2024-03-22 21:18:34 22 มี.ค. 2567 MOIT9 2. มีคู่มือปฏิบัติการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2024-03-22 21:17:55 22 มี.ค. 2567 MOIT9 1. มีคู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2024-03-22 21:16:25 22 มี.ค. 2567 MOIT7 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2024-03-22 21:15:32 22 มี.ค. 2567 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก MOIT7
2024-03-22 21:14:16 22 มี.ค. 2567 MOIT7 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก MOIT7
2024-03-22 21:13:19 22 มี.ค. 2567 MOIT7 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก MOIT7
2024-03-22 21:11:14 22 มี.ค. 2567 MOIT6 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2024-03-22 21:10:10 22 มี.ค. 2567 MOIT6 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แนบตามข้อ 2.1) MOIT6
2024-03-22 21:09:28 22 มี.ค. 2567 MOIT6 2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT6
2024-03-22 21:08:47 22 มี.ค. 2567 MOIT6 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2024-03-22 21:08:11 22 มี.ค. 2567 OIT6 1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (แนบตามข้อ 1.1) MOIT6
2024-03-22 21:07:27 22 มี.ค. 2567 MOIT6 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ที่ใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT6
2024-03-22 21:06:24 22 มี.ค. 2567 MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2024-03-22 21:05:35 22 มี.ค. 2567 MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2567 MOIT5
2024-03-22 21:04:06 22 มี.ค. 2567 MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 MOIT5
2024-03-22 21:03:20 22 มี.ค. 2567 MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2567 MOIT5
2024-03-22 21:02:04 22 มี.ค. 2567 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 มีนาคม 2567 MOIT5
2024-03-22 21:00:37 22 มี.ค. 2567 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 ก.พ. 2567 MOIT5
2024-03-22 20:58:02 22 มี.ค. 2567 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 มกราคม 2567 MOIT5
2024-03-16 06:10:12 16 มี.ค. 2567 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 2/67 MOIT15
2024-01-24 13:28:07 24 ม.ค. 2567 รณรงค์ไข้เลือดออก
2023-12-29 20:46:15 29 ธ.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT 2 1.6าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT2
2023-12-29 18:53:17 29 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-29 14:36:08 29 ธ.ค. 2566 MOIT4 ข้อ 2.1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-29 12:54:24 29 ธ.ค. 2566 MOIT2 18 3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-29 12:29:23 29 ธ.ค. 2566 MOIT 423มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-29 12:12:14 29 ธ.ค. 2566 MOIT4.2.2มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามข้อกำหนด MOIT4
2023-12-29 04:47:15 29 ธ.ค. 2566 4.33. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-12-29 00:12:56 29 ธ.ค. 2566 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-28 22:38:22 28 ธ.ค. 2566 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-12-28 19:03:30 28 ธ.ค. 2566 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2566 MOIT5
2023-12-28 07:11:46 28 ธ.ค. 2566 MOIT4.1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-28 05:46:03 28 ธ.ค. 2566 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT2
2023-12-27 04:39:56 27 ธ.ค. 2566 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (ต้องมีครบทั้ง 4 รายการ) MOIT2
2023-12-22 23:52:06 22 ธ.ค. 2566 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT4
2023-12-08 18:38:13 8 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ1.3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT4
2023-12-08 05:56:52 8 ธ.ค. 2566 MOIT3.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2023-12-07 19:00:37 7 ธ.ค. 2566 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2566 MOIT5
2023-11-17 22:54:19 17 พ.ย. 2566 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT2
2023-11-14 19:28:52 14 พ.ย. 2566 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง MOIT5
2023-11-13 17:00:32 13 พ.ย. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
2023-11-13 16:59:08 13 พ.ย. 2566 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
2023-11-01 18:33:37 1 พ.ย. 2566 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2566 MOIT5
2023-10-23 03:45:59 23 ต.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-10-20 22:27:07 20 ต.ค. 2566 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ MOIT2
2023-10-20 22:11:44 20 ต.ค. 2566 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) MOIT2
2023-10-20 22:05:56 20 ต.ค. 2566 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน) MOIT2
2023-10-20 22:02:13 20 ต.ค. 2566 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-20 21:35:51 20 ต.ค. 2566 MOIT2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและตามภารกิจของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-20 21:30:24 20 ต.ค. 2566 MOIT2 7. ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฎิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ MOIT2
2023-10-20 18:27:43 20 ต.ค. 2566 5.3 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-10-20 17:59:30 20 ต.ค. 2566 MOIT2 1.2 นโยบายของผู้บริหาร MOIT2
2023-10-20 07:04:41 20 ต.ค. 2566 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) MOIT2
2023-10-20 06:59:37 20 ต.ค. 2566 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ MOIT2
2023-10-20 06:20:21 20 ต.ค. 2566 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ MOIT2
2023-10-20 06:06:20 20 ต.ค. 2566 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) MOIT2
2023-10-20 06:04:25 20 ต.ค. 2566 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-20 05:59:32 20 ต.ค. 2566 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2023-10-20 05:57:38 20 ต.ค. 2566 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ MOIT2
2023-10-20 05:55:40 20 ต.ค. 2566 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT2
2023-10-20 05:53:49 20 ต.ค. 2566 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 MOIT2
2023-10-20 05:52:18 20 ต.ค. 2566 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 MOIT2
2023-10-20 05:50:47 20 ต.ค. 2566 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH MOIT2
2023-10-20 05:49:03 20 ต.ค. 2566 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและตามภารกิจของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-20 05:47:28 20 ต.ค. 2566 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน MOIT2
2023-10-20 05:41:05 20 ต.ค. 2566 MOIT3.2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ MOIT3
2023-10-20 05:16:28 20 ต.ค. 2566 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-20 05:16:20 20 ต.ค. 2566 3.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT3
2023-10-20 05:11:03 20 ต.ค. 2566 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน MOIT2
2023-10-20 04:50:09 20 ต.ค. 2566 4.3.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-10-20 04:48:23 20 ต.ค. 2566 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสสอ. MOIT1
2023-10-20 04:16:18 20 ต.ค. 2566 มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง MOIT4
2023-10-20 04:16:11 20 ต.ค. 2566 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเพิ่มเติม MOIT1
2023-10-20 04:09:20 20 ต.ค. 2566 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) MOIT1
2023-10-20 04:09:02 20 ต.ค. 2566 4.3.2มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 MOIT4
2023-10-20 04:03:32 20 ต.ค. 2566 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2023-10-16 23:05:41 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้า MOIT2
2023-10-16 23:02:32 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-16 23:01:23 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT2
2023-10-16 23:00:08 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-10-16 22:57:22 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-10-16 22:56:08 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-10-16 22:54:57 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) MOIT2
2023-10-16 22:53:48 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-16 22:51:36 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2023-10-16 22:50:08 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ MOIT2
2023-10-16 22:49:01 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-16 22:47:49 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) MOIT2
2023-10-16 22:45:54 16 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน) MOIT2
2023-10-16 20:50:59 16 ต.ค. 2566 MOIT2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและตามภารกิจของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-16 17:39:56 16 ต.ค. 2566 MOIT2.16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-10-13 20:48:20 13 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (ต้องมีครบทั้ง 5 รายการ) MOIT2
2023-10-13 20:44:03 13 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT 2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-13 20:39:44 13 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT 2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง MOIT2
2023-10-13 20:22:07 13 ต.ค. 2566 เผยแพร่MOIT2 12 นโยบายของผู้บริหาร MOIT2
2023-10-13 20:13:01 13 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (ต้องมีครบทั้ง 4 รายการ) MOIT2
2023-10-13 17:45:14 13 ต.ค. 2566 MOIT2 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-10-13 06:52:16 13 ต.ค. 2566 MOIT4.1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ MOIT4
2023-10-12 03:26:22 12 ต.ค. 2566 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2023-10-12 02:57:45 12 ต.ค. 2566 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2023-10-10 22:44:36 10 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน MOIT2
2023-10-10 22:43:06 10 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 7. ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฎิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ MOIT2
2023-10-10 22:41:46 10 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT2
2023-10-10 22:39:50 10 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 MOIT2
2023-10-10 22:38:34 10 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 MOIT2
2023-10-10 22:32:26 10 ต.ค. 2566 เผยแพร่ MOIT2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH MOIT2
2023-10-10 05:42:40 10 ต.ค. 2566 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง MOIT2
2023-10-10 03:39:55 10 ต.ค. 2566 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2023-10-09 13:43:06 9 ต.ค. 2566 MOIT4 .1 .1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-10-09 03:02:54 9 ต.ค. 2566 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1. MOIT1
2023-10-09 03:02:54 9 ต.ค. 2566 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพิ่มเติม MOIT1